Κυθήρων Σεραφείμ: «Θα επισημαίνουμε την Κανονική αταξία και ανωμαλία στην Ουκρανία μέχρι να διευθετηθεί Ιεροκανονικώς»

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ στην ποιμαντορική του εγκύκλιο με την ευκαιρία της τεσσαρακονθήμερης περιόδου προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα, αναφέρεται στο ουκρανικό.

Προτρέπει τους πιστούς σε προσευχή για την ενότητα της Εκκλησίας, "η οποία κλονίζεται μετά την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της «νέας Εκκλησίας», που την αποτελούν σχισματικοί, καθηρημένοι και αχειροτόνητοι".

Καταγγέλλει "την αφόρητη πίεση που ασκούν ισχυροί πολιτικοί παράγοντες στους εκκλησιαστικούς ηγέτες και αυτοί με τη σειρά τους την μεταφέρουν στις κατά τόπους Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται τελικά το θέλημα του «Καίσαρος» και όχι του Τρισαγίου Θεού".

Συνέπεια αυτών είναι "η κατάφωρη παραβίαση των Ιερών Κανόνων, η διασάλευση της Κανονικής Τάξεως της Εκκλησίας μας και προκαλείται μέγα εκκλησιολογικό πρόβλημα το οποίο ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΣ, με Πανορθόδοξη Σύνοδο μπορεί να επιλυθεί".

Δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι "θα επαναλαμβάνει και θα επισημαίνει την κανονική αυτή αταξία και ανωμαλία μέχρι να διευθετηθεί το πρόβλημα "Ιεροκανονικώς".

Τέλος εύχεται να αποκατασταθεί η ειρήνη, η ευστάθεια και η ενότητα του μαρτυρικού κλήρου και λαού της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο.

«…Προσευχή διά τήν ἀρραγῆ ἑνότητα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία κλονίζεται ἔπειτα ἀπό τίς ἀπρόσμενες ἐξελίξεις τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς ἐκ τῶν σχισματικῶν, καθῃρημένων καί ἀχειροτονήτων «ἐπισκόπων» συγκροτηθείσης «νέας Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας. Εἶναι πολύ θλιβερό νά πιέζωνται φορτικῶς ὑπό ἰσχυρῶν πολιτικῶν παραγόντων ἐκκλησιαστικοί ἡγέται καί ἐκεῖνοι νά ἀσκοῦν πιέσεις εἰς τάς κατά τόπους Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί νά γίνεται ἔτσι τελικῶς τό θέλημα τοῦ «Καίσαρος» καί ὄχι τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά παραβιάζωνται καταφώρως οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες, νά διασαλεύεται ἡ κανονική τάξις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί νά προκαλεῖται μέγα ἐκκλησιολογικό πρόβλημα, τό ὁποῖο μόνον πανορθοδόξως, διά Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι δυνατόν νά ἐπιλυθῇ.
    
     Λυπούμεθα, διότι εἴμεθα ἀναγκασμένοι ἐκ λόγων συνειδήσεως νά ἐπισημαίνωμεν τήν κανονικήν αὐτήν ἀταξίαν καί ἀνωμαλίαν μέχρι τῆς ἱεροκανονικῆς διευθετήσεως τοῦ σοβαροτάτου καί λίαν κρισίμου αὐτοῦ κανονικοῦ καί ἐκκλησιολογικοῦ ζητήματος, τό ὁποῖον ἀνεστάτωσε καί κρατεῖ εἰς παρατεταμένην ἀγωνίαν καί ἀνησυχίαν σύμπαν τό Χριστεπώνυμον Ὀρθόδοξον Πλήρωμα, τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν. Μόνον μέ διάπυρες προσευχές καί εἰλικρινῆ μετάνοιαν θά διευθετηθῇ Ἁγιοπνευματικῶς τό ἀνθρωπίνως δυσεπίλυτον καί ἀκανθῶδες Οὐκρανικόν αὐτό ζήτημα.

     Ταπεινῶς καί εἰλικρινῶς εὔχεται ἡ κατά Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα Τοπική μας Ἐκκλησία ὑπέρ εἰρηνεύσεως καί καταστάσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί εἰδικώτερον ὑπέρ τῆς ὡς τάχιον ἀποκαταστάσεως τῆς εἰρήνης, τῆς εὐσταθείας καί τῆς ἑνότητος εἰς τόν μαρτυρικόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Λαόν τῆς Κανονικῆς ὑπό τόν Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριον Ἐκκλησίας…»

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου κατεβάστε το εδώ